Åpenhetsloven

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

BMC er i dag veletablert på det danske og norske markedet, dels gjennom vel etablerte kjeder og dels gjennom selvstendige byggevareforretninger, som er BMC´s målgruppe. Bedriften har i tidens løp vokst seg fra å være en liten markedsaktør, til i dag å være en tyngre, veletablert byggevareleverandør kjent for sitt høye kvalitetsimage.

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er sentralt for BMC.
Alle produkter vi kjøper og selger, og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom våre etiske retninger, som i tillegg inkluderer policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene omfatter vår egen virksomhet og forventes fulgt av vår leverandørkjede.
Vi har utarbeidet arbeidsreglement, prosedyrer og retningslinjer som sikrer overensstemmelse med overnevnte krav. Konsernet har egne retningslinjer for informasjonsinnhenting, GDPR (personvernforordningen), etiske retningslinjer, vurdering av leverandører og egen Code of Coduct for våre leverandører.
Vi følger norsk arbeidsmiljølovgivning, norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, er for likestilling og fravær av diskriminering. Selskapets internkontrollsystem har rutiner for varsling og håndtering av uønskede hendelser.
Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Denne forventningen kommuniserer vi gjennom vår Code of conduct for suppliers.
I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkt.

Aktsomhetsvurderingen er utført av ledelsen ved Gjermund Fischer og Marianne Sætren. Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven.
Denne redegjørelsen av aktsomhetsvurderingen er godkjent av styret i BMC. Vurderingene og tiltakene som er identifisert er en del av eksisterende styringssystem og rutiner. Alle ansatte er gjort oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring gjennom de etiske retningslinjene for selskapet.

For en komplett aktsomhetsrapport, klikk her eller ta kontakt med Marianne Sætren

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.